Ga naar inhoud Ga naar navigatie

 

Telefoonlijnen

Felimazole

Felimazole

€0,37

Gratis Thuisbezorgd

Alleen op recept verkrijgbaar – Klik Hier voor meer informatie Verschillende groottes – Zie product voor mogelijkheden Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen Thiamazole 5 mg -... Lees meer

Voor dit product is een recept vereist

Beschrijving

Alleen op recept verkrijgbaar – Klik Hier voor meer informatie Verschillende groottes – Zie product voor mogelijkheden Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen Thiamazole 5 mg - Titaandioxide (E171) - Gedispergeerd Sunset Yellow Lake 15005 (E110). Doeldieren Kat. Indicaties Voor de stabilisatie van hyperthyroïdie bij katten vóór het chirurgische verwijderen van de schildklier. Voor de langetermijnbehandeling van hyperthyroïdie bij katten. Dosering voor elk doeldier Voor de stabilisatie van feliene hyperthyroïdie voorafgaand aan een chirurgische verwijdering van de schildklier, moet aanvankelijk één tablet van 5 mg 's morgens en ’s avonds worden toegediend. Dit zou in de meeste gevallen binnen de 3 weken tot een toestand van euthyroïdie moeten leiden. Voor de langetermijnbehandeling van hyperthyroïdie moet één tablet van 5 mg per dag worden toegediend. Na 3 weken moet de dosis getitreerd worden op basis van de totale T4 in het serum. Als de concentratie hoger is dan de referentiewaarden van het laboratorium, moet de dosis verhoogd worden met 5 mg/dag. In dat geval moet de totale dagelijks dosis van 10 mg/dag in twee dosissen van 5 mg verdeeld worden en 's morgens en ’s avonds worden toegediend. De tabletten mogen niet gedeeld worden. Het moet het doel zijn om de laagst mogelijke dosis te bereiken. Een klein percentage van de katten kan een lagere dosis dan 5 mg/dag vereisen. In die gevallen moeten alternatieve wijzen van behandeling worden gezocht. Voor de langetermijnbehandeling van hyperthyroïdie moet het dier levenslang behandeld worden. De toegediende dosis mag niet meer dan 20 mg/dag bedragen. Toedieningswijze en toedieningsweg Uitsluitend voor orale toediening. Aanwijzingen voor een juiste toediening De hematologie, de biochemie en de totale T4 in het serum moeten vóór de behandeling en na 3 weken, 6 weken, 10 weken, 20 weken en vervolgens om de 3 maanden bepaald worden en zoals vereist moet de dosis getitreerd worden. Contra-indicaties Niet gebruiken bij katten die lijden aan systeemziekten zoals een primaire leveraandoening of diabetes mellitus. Niet gebruiken bij katten met tekens van een auto-immuunziekte. Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de witte bloedcellen zoals neutropenie en lymfopenie. Niet gebruiken bij dieren met stoornissen van de plaatjes en coagulopathie (in het bijzonder trombocytopenie). Niet gebruiken bij zwangere of zogende katten. Niet gebruiken bij katten met een overgevoeligheid voor thiamazole of de hulpstof polyethyleenglycol. Bijwerkingen In een klinische veldstudie vertoonden ongeveer 20% van de katten een of andere vorm van bijwerking, meest voorkomend wanneer het middel lange tijd gebruikt werd voor de controle van hyperthyroïdie. In veel gevallen zijn de tekens licht en tijdelijk en zijn geen reden om de behandeling stop te zetten. De meer ernstige bijwerkingen zijn vooral reversiebel wanneer de medicatie wordt stopgezet. Bij dosissen van 10-15 mg per kat waren de klinische bijwerkingen braken, gebrek aan eetlust/anorexie, lethargie, ernstige pruritus en excoriaties van het hoofd en de nek, bloedingsdiathesis en icterus als gevolg van hepatopathie, en hematologische abnormaliteiten (eosinofilie, lymfocytose, neutropenie, lymfopenie, lichte leukopenie, agranulocytose, trombocytopenie of hemolytische anemie). Deze bijwerkingen verdwenen binnen 7 - 45 dagen na het stopzetten van de thiamazole therapie. De hematologie moet gevolgd worden wegens het gevaar voor leukopenie of hemolytische anemie. Bij elk dier dat tijdens de behandeling plotseling onwel lijkt, bijzonderlijk in het geval van koorts, moet een bloedmonster worden genomen voor routine hematologisch en biochemisch onderzoek. Immunologische bijwerkingen (anemie, trombocytopenie, antinucleaire antilichamen in het serum) kunnen zich voordoen. De behandeling moet onmiddellijk gestopt worden en na een gepaste herstelperiode moet een alternatieve therapie worden overwogen. Bij knaagdieren werd na langdurige behandeling met thiamazole een toegenomen gevaar voor neoplasie in de schilklier aangetoond, maar er zijn geen bewijzen bij katten. Wachttijd Niet van toepassing. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Niet bewaren boven 25 °C. Houd de container zorgvuldig gesloten. Speciale waarschuwingen Speciale voorzorgen bij gebruik. Als meer dan 10 mg per dag vereist is, moeten de dieren bijzonder zorgvuldig worden gevolgd. Bij gebruik van het middel bij katten met een renale disfunctie dient de arts zorgvuldig het risico ten opzichte van het voordeel te evalueren. Wegens het effect dat thiamazole kan hebben op het verminderen van de glomerulaire filtratie, moet het effect van de behandeling op de nierfunctie van nabij gevolgd worden aangezien verergering van een onderliggende aandoening kan gebeuren. Gebruik van zwangerschap en lactatie. In laboratoriumstudies met ratten en muizen werden de teratogene en embryotoxische effecten van thiamazole bewezen. De veiligheid van het product werd bij zwangere of zogende ratten niet beoordeeld. Het product mag niet gebruikt worden bij zwangere of zogende katten. Interacties.Gelijktijdige behandeling met fenobarbital kan de klinische werkzaamheid van thiamazole verminderen. Thiamazole is gekend de hepatische oxidatie van benzimidazole-ontwormingsmiddelen te verminderen en kan leiden tot hogere plasmaconcentraties wanneer het gelijktijdig wordt gegeven. Thiamazole is een immunomodulator. Bij het overwegen van vaccinatieprogramma’s dient hier rekening mee gehouden te worden. Speciale voorzorgsmaatregelen voor elk dier. Aangezien thiamazole hemoconcentratie kan veroorzaken, moeten de katten altijd toegang hebben tot drinkwater. Speciale voorzorgsmaatregelen voor degene die het toedient. Was de handen na het gebruik.Ingeval het middel per ongeluk wordt ingeslikt, moet onmiddellijk medisch advies worden gevraagd en moet de bijsluiter of het etiket aan de arts getoond worden. Thiamazole kan braken, epigastrische pijn, hoofdpijn, koorts, artralgie, pruritus en pancytopenie veroorzaken. De behandeling is symptomatisch. Was de handen met water en zeep na aanraking van het strooisel van behandelde dieren. Eet, drink of rook niet bij het manipuleren van een tablet of van gebruikt strooisel. Raak dit product niet aan als u allergisch bent voor middelen tegen hyperthyroïdie. De tabletten mogen niet gebroken of verbrijzeld worden. Aangezien vermoed wordt dat thiamazole teratogeen is bij de mens, moeten vrouwen van vruchtbare leeftijd handschoenen dragen bij het aanraken van strooisel van behandelde katten. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte geneesmiddel of eventuele restanten hiervan Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

Waarschuwingen

Lees vóór gebruik de bijsluiter

Beoordelingen

Vraag & Antwoord

Wij accepteren:

Onze systemen zijn beveiligd met de Advanced Encryption Standard (AES) 265 bit technologie voor een veilige overdracht van vertrouwelijke informatie.

Onze bedrijfsinformatie en encryptieprocedures worden dagelijks geverifieerd en gescand op malware om u extra te beschermen.