Your browser does not support JavaScript! Algemene Voorwaarden | MedicAnimal.nl
Ga naar inhoud Ga naar navigatie
Zoek voor voer, speelgoed, supplementen, enz.
Wij hebben alles wat u nodig heeft voor een gezond, en blije hond of kat!
Voorgestelde producten
  • MedicAnimal - care with a conscience

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden van Gebruik & Verkoop

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Kokoba Ltd. MedicAnimal is een handelsnaam van Kokoba Ltd welke geregistreerd is op 15-19 Baker's Row, London, EC1R 3DG, Engeland.

MedicAnimal verleent toegang tot de Website en we verkopen onze producten aan u met de voorwaarden zoals aangegeven in dit stuk. Leest u deze voorwaarden a.u.b. aandachtig door voordat u de website MedicAnimal.com gaat gebruiken. Bij het betreden en het gebruiken van de website gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de op deze website gestelde voorwaarden en mededelingen.

1. Uw Account

Wanneer u de website gebruikt dan bent u zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), ook dient u uw computer te beschermen tegen onbevoegd gebruik zodat voorkomen kan worden dat anderen ongevraagd toegang hebben tot uw account. U gaat akkoord met de eigen verantwoordelijkheid van alle handelingen die op uw account en onder uw wachtwoord worden uitgevoerd. U moet al het mogelijke ondernemen om uw wachtwoord geheim te houden en u dient meteen contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden heeft dat het wachtwoord bekend is bij iemand anders of in verkeerde handen is gekomen.

Zorg er alstublieft voor dat alle details die u ons aanlevert correct en compleet zijn en informeer ons meteen wanneer er veranderingen hebben plaatsgevonden aangaande uw persoonlijke informatie. U hebt toegang tot de informatie die u aan ons heeft verstrekt binnen het gedeelte Mijn Account op de website, hier kunt u eveneens wijzigingen aanbrengen. MedicAnimal heeft het recht om u de toegang tot de Website te weigeren, uw account te beëindigen, informatie aan te passen, of een bestelling te weigeren of te annuleren. Wanneer een bestelling geannuleerd wordt, zullen we u geen kosten berekenen.

2. Privacy en Veiligheid

Lees a.u.b. ons Privacy beleid door, dit leidt u eveneens door de toepassingen van MedicAnimal.com, om onze toepassingen beter te kunnen begrijpen.

3. Toegang tot MedicAnimal.com

Wij zullen ons uiterste best doen dat de toegankelijkheid van de Website optimaal is, niet onderbroken worden en de overdrachten zonder errors verlopen. Door de aard van het Internet kan dit niet worden gegarandeerd. Ook kan toegankelijkheid van de website tijdelijk gelimiteerd of geheel niet mogelijk zijn. De redenen hiervoor kunnen te maken hebben met reparaties, onderhoud aan of het introduceren van nieuwe faciliteiten op onze Website. We zullen altijd trachten de frequentie en de duur van zulke beperkingen zo klein mogelijk te houden.

4. Beperking op Gebruik

MMedicAnimal geeft u een gelimiteerde bevoegdheid om persoonlijk gebruik te kunnen maken van deze Website. Dit geldt echter niet voor downloaden (anders dan opslaan van persoonlijke informatie) of het aanbrengen van elke veranderingen, behalve binnen de gedeelten die bedoeld zijn om te beschrijven. De aan u toegekende bevoegdheid staat doorverkopen of commercieel gebruik van deze website of zijn inhoud op wat voor manier niet toe. Het ontrekken en gebruiken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen is eveneens niet toegestaan. Evenmin is elk afgeleid gebruik van deze Website of zijn inhoud; elke vorm van downloaden of kopiëren van account informatie ten behoeve van een ander afnemer; elke vorm van data mining, robots, of vergelijkbare data verzamelingmethoden en andere onttrekking tools ten strengste verboden.

Het is niet toegestaan deze website of ook maar een gedeelte hiervan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, bezoeken of op een andere manier te exploiteren vanuit een commercieel oogpunt, zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag geen ontwerpen of ontwerptechnieken, handelsmerken, logo’s of andere gepatenteerde informatie (inclusief, plaatjes, teksten, pagina layout, of vorm) van MedicAnimal gebruiken zonder dat u daar schriftelijke toestemming van MedicAnimal voor heeft mogen ontvangen. Elk onrechtmatig gebruik betekent een beëindiging van uw toestemming of vergunning, afgegeven door MedicAnimal.

5. Uw gewenste gedrag

U mag onder geen beding gebruik maken van de website op zo een manier, dat het voor de hand ligt, of zeker is dat de Website belemmerd, beschadigd, of op wat voor manier dan ook verzwakt zal worden.

U begrijpt dat u zelf, en niet MedicAnimal, verantwoordelijk is voor alle electronische communicatie en gegevensoverdracht die van uw computer naar de onze plaatsvindt. Ook weet u dat u de website enkel voor wettelijk toegestane doeleinden mag gebruiken.

U mag de website beslist niet voor het volgende gebruiken:

  • Voor frauduleuze of criminele praktijken of andere volgens de wet verboden activiteiten.
  • Het verzenden of hergebruiken van enig materiaal dat illegaal, beledigend, misleidend, onfatsoenlijk, belasterend, onzedelijk of bedreigend is; of in tegenspraak is met het copyright, het handelsmerk, het vertrouwen, de privacy, of andere rechten beschaamt; of anderzijds schade aan derden kan toebrengen; bedenkelijk is; dat bevat of bestaat uit, software virussen, politieke propaganda, commerciële verzoeken, ketting brieven, massa mailtjes of enige vorm van spam.
  • Om ergernis, onzekerheid of nodeloze angst te veroorzaken.

6. Reviews, commentaar, communicatie en andere inhoud

Gebruikers van deze website hebben de mogelijkheid om reviews, commentaar en andere meningen op de website te plaatsen. Verstuur deze berichten; voeg suggesties, ideeën, commentaar, vragen en andere informatie toe zolang deze niet illegaal, onzedelijk, beledigend, bedreigend, provocerend, inbreuk doet op de privacy, auteursrechten schendt, of andere schade toebrengt aan een derde, het mag niet bedenkelijk zijn en geen software virussen, politieke propaganda, commerciële verzoeken, ketting brieven, massa mailtjes of enige vorm van spam bevatten. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, zich uitgeven voor een ander persoon of entiteit, of anderzijds misleidende informatie verstrekken. MedicAnimal heeft het recht (maar niet de plicht) om alle informatie met een dergelijk karakter te bewerken of te verwijderen.

Wanneer u een tekst post of materiaal toevoegt en, geeft u tenzij we anders beslissen:

  1. MedicAnimal een niet-exclusief, niet overdraagbaar en een volledig recht tot gebruik, verandering, aanpassing, publicatie, vertaling, het creëren van een afgeleide vorm, verspreiding, en het tonen van een dergelijke inhoud en zijn tevens vrij om deze via de media over de gele wereld te verspreiden; eveneens
  2. geeft u MedicAnimal toestemming en het recht om de naam die u verbindt aan de inhoud binnen deze context te gebruiken, wanneer zij hier voor kiest.
  3. U komt overeen dat de rechten die u hebt verleend zoals hier boven staat beschreven, onherroepelijk zijn gedurende de gehele periode van bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten, die geassocieerd worden met vergelijkbare inhoud en/of materiaal.
  4. U stemt in afstand te doen van uw auteursrechtelijke bevoegdheden over de geplaatste inhoud eveneens doet u afstand van het recht op geringschattende opname van de geplaatste inhoud in een ander document. U stemt in, dat u op verzoek van MedicAnimal, alle verdere handelingen die noodzakelijk zijn om een van de bovenstaande rechten verkregen door MedicAnimal te perfectioneren, inclusief het vernietigen van daden en documenten.
  5. U respecteert en belooft dat alle rechten met betrekking tot het geposte materiaal aan u toekomt of dat u deze beheert voor een derde; dat, het materiaal op de datum dat het bij MedicAnimal ingediend wordt: (i) accuraat is; (ii) de inhoud niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen van MedicAnimal en het eveneens geen schade toe brengt aan een derde persoon of entiteit (ook mag de inhoud niet belasteren). U stemt in MedicAnimal schadeloos te stellen voor alle claims die door een derde worden ingediend bij MedicAnimal die ontstaan zijn vanuit of in verband staan met een inbreuk op één van eerder genoemde garanties.

7. Copyright, Handelsmerken en Andere Eigendomsrechten

De gehele context van deze website, inclusief maar niet gelimiteerd aan de tekst, grafisch materiaal, logos, iconen op knoppen, plaatjes, en software worden beschermd door copyright, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendommen of eigendomsrechten toebehorend aan MedicAnimal. Met uitzondering van situaties wanneer hier uitdrukkelijk toestemming voor is afgegeven, mag niets op deze Website worden beschouwd als toestemming, enige licentie of recht dat onder copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendommen van MedicAnimal door een derde partij mag worden gebruikt. U mag het logo van MedicAnimal of andere grafische eigendommen of handelsmerken niet gebruiken, zonder hier eerst onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor te hebben verkregen.

Verder mag u nimmer op een systematische manier, delen van de inhoud van de Website ontrekken en/of gebruiken zonder hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MedicAnimal voor te hebben verkregen. In het algemeen geldt dat het gebruik van: data mining, robots, of andere verzamelingmethoden of onttrekkingstools om (een of meerdere malen) substantiële delen van deze Website te ontrekken en te gebruiken, zonder daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MedicAnimal voor te hebben verkregen, ten strengste verboden zijn. Eveneens mag u onder geen beding een eigen database creëren of publiceren dat substantiële delen van deze Website (d.w.z. onze prijzen en productlijsten) bevat, zonder dat u daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MedicAnimal voor heeft verkregen.

“MedicAnimal Pet Care With A Conscience” is een handelsmerk en is eigendom van MedicAnimal Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden gerelateerd aan de verkoop van producten aan u

Dit gedeelte behandelt de voorwaarden die gerelateerd zijn aan de verkoop van producten door MedicAnimal aan u.

8. Ons contract

Binnen ons contract zullen bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze voorwaarden van toepassing zijn (inclusief voorwaarden waarmee u instemt tijdens iedere order, bevestigende e-mail, specificaties en documentatie of overdrachten).

MedicAnimal zal zich te allen tijde inspannen voor de levering van producten via onze website, gehoorzamend aan de ‘Veterinary Medicines Regulations Act 2005’, waarin van tijd tot tijd veranderingen in worden aangebracht.

Wanneer u een order plaatst om een product te bestellen bij MedicAnimal, zullen we u e-mail sturen, ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen, met de details van uw bestelling. Uw order representeert een aanbieding naar ons toe om een product te leveren, dit is geaccepteerd wanneer wij u een bevestigingsemail hebben toegezonden met daarin beschreven dat we het product ter verzending hebben aangeboden ( de bevestigingsemail: ‘Uw bestelling is verzonden’). Deze acceptatie zal compleet zijn op het moment dat deze conformerende e-mail ‘Uw bestelling is verzonden’ door ons aan u is verzonden. Alle producten op dezelfde bestelling die niet zijn bevestigd door de e-mail ‘uw bestelling is verzonden’ zullen geen onderdeel uitmaken van het contract.

Medicatie enkel te verkrijgen op recept – Veterinairen:

Wanneer er een bestelling is gedaan voor een medicijn dat enkel op recept verkrijgbaar is of voor veterinairen (‘prescription only medicine – veterinarian’ (“POM-V”)) dan heeft u een door uw vee- dierenarts getekend recept nodig. Dit kan op twee manieren of u download het formulier van de MedicAnimal Website en laat deze invullen en tekenen door uw veterinair of u verkrijgt deze direct via uw veterinair. Daarna is het belangrijk dat u het origineel getekende recept binnen 45 dagen, vanaf de datum van bestelling, naar het zakelijke adres van MedicAnimal toezendt.

Neemt u alstublieft in acht dat MedicAnimal nimmer POM-V producten naar u zal verzenden zonder daarvoor eerst een geldig en origineel recept dat is getekend door uw veterinair te hebben ontvangen.

Als binnen 45 dagen na het plaatsen van de bestelling geen origineel en getekend recept wordt toegezonden, zal dit er toe leiden dat uw order zal worden geannuleerd, tenzij anders is afgesproken met MedicAnimal. Gevolg hiervan is dat u het door ons reeds geïncasseerde bedrag minus de kosten die naar alle redelijkheid door MedicAnimal zijn gemaakt tijdens het verwerken van uw bestelling naar u worden gecrediteerd.

9. Uw verantwoordelijkheden

Om vast te kunnen stellen dat de bestelling die u heeft gedaan juist is, vragen we u altijd om de belangrijkste informatie aangaande de patiënt/ uw dier te vermelden (zoals; soort, ras, leeftijd en gewicht) voordat we veterinaire producten kunnen gaan verzenden. Het is van cruciaal belang dat alle gegevens die u invult compleet en accuraat zijn, met alle respect en in goed vertrouwen. Helemaal vertrouwend op de informatie die u aan ons heeft verstrekt, kunnen wij garanderen dat u het juiste en het geschikte product voor uw dier zal verkrijgen.

Alle foutieve en inaccurate informatie die u aan ons verstrekt kan resulteren in het feit dat er producten aan u worden voorgeschreven die niet geschikt zijn of niet doeltreffend voor gebruik in uw specifieke situatie. Daarom dient u hierbij, te alle tijde waarheidsgetrouwe, complete en accurate informatie te verstrekken, wanneer u veterinaire producten van ons bestelt. Hierbij verklaart u dat we geen wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor enige indirecte verliezen, schade dat u, uw dier of aan derden kan worden toegebracht als een resultaat van het verstrekken van foutieve of inaccurate informatie dat door u of in uw naam is verstrekt.

10. Retourzendingen

We begrijpen dat u af en toe een artikel wilt retourneren dat u bij ons hebt gekocht. We streven ernaar dit proces snel en gemakkelijk voor u te maken. Bel ons op 31107145463 of stuur een e-mail naar [email protected] voor meer informatie over retouren of om een retour / terugbetaling aan te vragen.

Medicijnen
Helaas kunnen we vanwege de wettelijke wetgeving de terugkeer van medicijnen, waaronder vlooien en ontwormingsbehandelingen, niet accepteren. Als u een dergelijk medicijn aan ons retourneert, kunnen we dit voor u weggooien, maar zijn we niet bevoegd om dit door te verkopen. Als een bestelling met geneesmiddelen defect is, accepteren we retourzendingen binnen 60 dagen na de besteldatum.

Andere producten
Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met een product dat u bij ons hebt gekocht, kunt u dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. Het product moet binnen 14 kalenderdagen na uw kennisgeving aan ons worden geretourneerd in de originele verpakking, ongeopend en in staat voor herverkoop.

U kunt de modelinstructies voor annulering hier vinden
We accepteren alleen retouren van producten die via onze site zijn gekocht.

Als het product in slechte staat aankomt, of als om welke reden dan ook het resultaat het gevolg is van een fout van onze kant, zullen we het product opnieuw verzenden of terugbetalen (naar eigen goeddunken) binnen 60 dagen na de besteldatum. Retourzendingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden mogelijk niet terugbetaald of vervangen.

Tenzij het product defect is of niet zoals beschreven, bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de producten naar ons. Als we zijn overeengekomen om de producten bij u af te halen, brengen wij u de kosten van het ophalen in rekening.

Als u uw contract annuleert, zullen we:
a. u de prijs terugbetalen die u voor de producten hebt betaald. Houd er echter rekening mee dat het ons wettelijk is toegestaan om uw terugbetaling te verminderen om een eventuele waardevermindering van de goederen weer te geven, als dit is veroorzaakt door uw behandeling ervan op een manier die niet zou zijn toegestaan in een winkel;
b. de door u betaalde bezorgkosten terugbetalen, hoewel, zoals wettelijk toegestaan, de maximale terugbetaling de bezorgkosten zijn volgens de goedkoopste bezorgmethode die wij aanbieden. Als we bijvoorbeeld standaardlevering tegen één prijs aanbieden, maar u ervoor kiest om premiumlevering tegen hogere kosten te hebben, dan betalen wij alleen terug wat u zou hebben betaald voor de goedkopere leveringsoptie; en

c.terugbetalingen aan u zo snel mogelijk en in elk geval binnen de hieronder aangegeven termijnen:

1/als u het product hebt ontvangen en we niet hebben aangeboden het van u af te halen: 14 dagen na de dag waarop we het product van u hebben ontvangen, of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs levert dat u het product terug naar onsheeft teruggezonden; of
2/als je het product niet hebt ontvangen of hebt ontvangen en we hebben aangeboden het te komen ophalen: 14 dagen nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van je beslissing om het contract te annuleren

11. Bezorging

Voor ontvangst van uw bestelling van een niet ‘POM-V’product of een getekend recept voor uw POM-V producten, zal MedicAnimal zijn uiterste best doen om de producten binnen 7 werkdagen aan u te bezorgen.

Wanneer MedicAnimal niet in staat is uw producten te leveren binnen 30 dagen, vanaf de dag dat we de bestelling van u hebben ontvangen, of als een aanvraag voor een product op recept, dan zal MedicAnimal u per e-mail op de hoogte stellen van de vertraging en de reden hiervan, eveneens zullen ze een herziene datum van bezorging aangeven.

Wanneer u om enige reden de producten die geleverd zijn niet accepteert, of MedicAnimal niet in staat is binnen het afgesproken termijn te leveren omdat u niet in staat was de juiste instructies aan te leveren, dan kan MedicAnimal de producten opslaan. Hieruit volgt dat eventuele kosten, inclusief opslag en verzekeringskosten die zijn gemaakt, voor uw rekening komen.

Wanneer u de bezorging of één van de producten niet accepteert omdat u de overeenkomst heeft geannuleerd volgens de hierboven beschreven clausule 10, dan zult u een terugbetaling ontvangen of gecrediteerd worden voor de totale kosten die door u zijn gemaakt minus de bezorgingkosten, binnen een tijdsbestek van 30 dagen na de annulering.

12. Prijzen en Betalingen

De prijzen die op de website getoond worden zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

De betaling zal onmiddellijk plaatsvinden op het moment dat u de order plaatst. Om een order te kunnen plaatsen, zult u naar de betaalpagina op onze website worden geleid. Wanneer u de order online wenst te plaatsen, dient u het bestellingproces volledig af te ronden en te betalen met credit of debit card. Als alternatief kunt MedicAnimal per telefoon consulteren om vervolgens de producten telefonisch te bestellen.

Geen betaling wordt geacht te zijn ontvangen en geen levering zal plaatsvinden totdat MedicAnimal de gehele betaling heeft binnengekregen.

13. Het prijzen en beschikbaarheid

Wanneer een item niet beschikbaar is op het moment van bestelling, zal dit worden aangeduid op de informatie pagina aangaande het product met ‘niet op voorraad’. Wanneer we uw bestelling in behandeling hebben genomen, en producten niet beschikbaar blijken zullen we u hierover per e-mail berichten. Neemt u alstublieft in acht dat de leveringstermijn wordt geschat. Aan het tijdsbestek dat wordt genoemd kunnen geen rechten ontleend worden.

Ondanks onze moeite, kunnen een klein aantal producten op onze website onjuist geprijsd. Het verifiëren van de prijzen is onderdeel van het verzendingsproces. Wanneer producten een lagere prijs hebben dan op onze vermeld staat zullen we u het lagere bedrag in rekening brengen en het product verzenden. Wanneer het product eigenlijk een hogere prijs heeft zullen we u, op onze beurt, contacteren voor instructies voor we over kunnen gaan tot verzending, of de order zal worden geannuleerd, u op de hoogte stellend van de reden hiervoor.

14. Kwaliteit van de Producten

Alle veterinaire producten op onze Website worden geleverd door uit de UK afkomstige veterinaire groothandelaren en worden afgegeven door in de UK geregistreerde veterinairen/ farmaceuten.

MedicAnimal doet zijn uiterste best om producten af te leveren waarvan de houdbaarheidsdatum niet binnen 3 maanden zal verstrijken. Neemt u hierbij alstublieft in acht dat veterinaire producten van nature de eigenschap hebben, snel te bederven of de uiterste houdbaarheidsdatum bereiken. Daarom dringen wij er ten zeerste op aan dat u de vervaldatum op de verpakking controleert voordat het in gebruik neemt.

Wanneer u een defect aantreft bij het product als gevolg van de verzending, dan bent u verplicht binnen twee dagen na het ontdekken van het defect, schriftelijk contact met ons op te nemen en ons te informeren over de aard van het defect. In een dergelijk geval zal MedicaAnimal u vragen het product voor onderzoek terug te zenden. Wanneer inderdaad blijkt dat het product tijdens de bestelling beschadigd geraakt is, dan zullen wij hetzelfde product opnieuw toezenden, of alle kosten vergoeden.

MedicAnimal neemt onder geen beding de verantwoordelijkheid op zich voor het incorrect opslaan, gebruik van producten buiten de houdbaarheidstermijn of het gebruik van een product dat is beschadigd gedurende het vervoer zonder dat MedicAnimal hierover is ingelicht.

15. Belastingen

Wanneer u producten van MedicAnimal bestelt voor verzending naar het buitenland dan kan het zijn dat u met belangrijke invoerbelastingen en rechten in aanraking komt. Deze zullen aan het licht komen wanneer de bestelling de bestemming bereikt. Alle extra kosten die in rekening worden gebracht zijn voor uw rekening; wij hebben geen controle over deze kosten en kunnen dan ook niet voorspellen wat deze zullen zijn. Beleidsvoering omtrent belastingen varieert aanzienlijk tussen landen, u kunt dus het beste contact opnemen met uw lokale belastingdienst voor aanvullende informatie aangaande dit onderwerp.

Ter aanvulling, neemt u alstublieft in acht dat wanneer u ‘POM-V’ producten van MedicAnimal bestelt dan wordt u beschouwd als de invoerder van het medicijn en moet instemmen met alle wet en regelgeving van het land waar u de bestelling in ontvangst neemt.

MedicAnimal neemt geen verantwoording dat producten die genoemd worden op deze website geschikt zijn voor gebruik of beschikbaarheid op andere locaties. Hij/Zij die ervoor kiest deze website toe bezoeken van buiten de United Kingdom is verantwoordelijk voor het in acht nemen en de navolging van de lokale wet en regelgeving.

Uw privacy is heel belangrijk voor ons en we weten dat u de manier waarop er met persoonlijke informatie aangaande uw bestelling omgegaan wordt heel belangrijk vindt. We willen onze internationale klanten er graag op wijzen dat, bestellingen die landsgrenzen passeren, tijdens inspecties van douane personeel geopend kunnen worden.

Condities gerelateerd aan zowel uw gebruik, als de verkoop aan u, via MedicAnimal.com

16. Links verwijzend naar andere Websites

MedicAnimal verzorgt links naar andere sites op haar Website, enkel met als doel om als informatievoorziening te dienen. Voor deze links geldt niet per definitie, dat ze als een bekrachtiging voor de inhoud van MedicAnimal fungeren, materialen en/of andere aanbiedingen of plaatsen van aanbiedingen waarnaar gerefereerd wordt juist zijn, of als garantie dat de website vrij zal zijn van virussen of andere software die van destructieve aard zijn. MedicAnimal heeft geen controle aangaande deze Websites en heeft daarom ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de acties van deze sites, evenmin voor hun producten, en de inhoud van deze of eventuele derden. U dient voorzichtig te zijn en nauwlettend hun privacy statement en andere voorwaarden door te nemen.

17. Elektronische Communicatie

Wanneer u MedicAnimal bezoekt of u e-mails naar ons toezendt, dan communiceert u via een elektronisch kanaal met ons. Wij zullen met u communiceren per e-mail of door middel van meldingen op de Website. Voor contractuele doeleinden, stemt u in om via een elektronische weg met ons te communiceren en u stemt eveneens in dat u alle overeenkomsten, mededelingen, clausules en andere vormen van communicatie elektronisch zal worden aangeboden, de wijze waarop deze communicaties worden geschreven, voldoen aan de legale vereisten. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw, door de wet vastgestelde rechten.

18. Onze wettelijke verantwoordelijkheid

lhoewel MedicAnimal zich ten zeerste inspant om er zeker van te zijn dat de inhoud van de Website accuraat is, heeft MedicAnimal geen verantwoordelijkheid voor de accuraatheid en correctheid van andere inhoud of materialen die verwijzen naar of beschikbaar zijn gemaakt met behulp van deze Website. Aanvullend heeft, MedicAnimal geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie dat de Website en zijn acties, zijn inhoud en de service die het beschikbaar maakt virus vrij is of andere schadelijke componenten bevat of dat het gebruik van deze website en zijn inhoud zonder enige onderbrekingen zal zijn.

Eveneens zal MedicAnimal onder geen beding verantwoordelijk worden geacht voor schade (inclusief het verlies van verdiensten, inkomsten, contracten, verwachte spaargelden, data, goodwill, of onnodige uitgaven), inclusief zonder enige beperking, directe of indirecte, speciale, incidentele, of hieraan gerelateerde vervolgschade, verlies of uitgaven die ontstaan in relatie met deze website, elke inhoud, elke web browser of het gebruik daarvan of het onvermogen tot gebruik door een willekeurige partij, of in verbinding staande met enig falen van het optreden, errors, omissie, onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of de overdracht van data, computer virussen of tekortkomingen op de lijn of het falen van het systeem, zelfs als medicAnimal of zijn vertegenwoordiger daarover zijn ingelicht over de mogelijkheid van zulke schade, verliezen of kosten, of veroorzaakt door nalatigheid of door een andere reden.

De enige wettelijke contractuele verantwoordelijkheden van MedicAnimal zijn verliezen die naar alle waarschijnlijkheid zijn te wijten aan consequenties van contractschending. MedicAnimal is volledig contractueel aansprakelijk voor (inclusief voor nalatigheid of schending van een wettelijke plicht) misleiding, restitutie of anders, ontstaan in relatie met de uitvoering van het contract dat nooit meer zal bedragen dan drie keer het bedrag dat betaald is voor de producten ten tijde van het relevante contract. MedicAnimal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig indirect, speciaal, incidenteel of gerelateerde schade, verliezen of kosten die ontstaan vanuit of in verband staan met het contract.
Voor zover toegestaan binnen het kader van de wet die hierop van toepassing is, zal MedicAnimal uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders geïmpliceerd worden door statuten, het gewoonterecht, de wet of billijkheid uitsluiten.

Geen van deze voorwaarden beïnvloedt op wat voor manier dan ook onze verantwoordelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van onze kant of schending van een wettelijke plicht of veroorzaakt door ernstige verwaarlozing, opzettelijk wangedrag of bedrieglijke foutieve weergave.

19. Schadeloosstelling

Hierbij verklaart u ons te vrijwaren en ons volledig schadeloos te stellen evenals alle bedrijven binnen onze groep bij: eventuele, verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schade, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven), of schulden, hoe dan ook rechtstreeks geleden of gemaakt door ons of bedrijven binnen onze groep, als een gevolg van uw schending of niet-naleving van deze voorwaarden of het contract, u oneigenlijk gebruik maakt van deze website of in relatie tot een vordering die kan worden ingesteld tegen ons of enige onderneming binnen onze groep door een derde partij dat in verband staat met uw gebruik van de Website.

20. Wijzigingen van de Service of veranderingen van de Voorwaarden

Wij hebben het recht om op ieder moment veranderingen aan te brengen op onze Website, binnen onze beleidsvoering, en binnen deze Voorwaarden van Gebruik & Verkoop. U zult het onderwerp zijn van deze beleidsvoorwaarden en voorwaarden van Gebruik en Verkoop zijn van kracht, ten tijde van gebruik van deze Website of tijdens bestellingen van waar bij ons, tenzij er enige veranderingen binnen de bedrijfsvoering of deze andere voorwaarden noodzakelijk zijn vanwege de wet of regelgevende autoriteit (in deze gevallen dat ze van toepassing zijn op orders die in het verleden door u bij ons zijn geplaatst). Wanneer een van deze voorwaarden foutief, ongeldig, of met wat voor reden dan ook niet af te dwingen blijkt, dan zal deze voorwaarde scheidbaar zijn van de anderen en zal geen effect hebben op de rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden.

21. Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

We zullen onder de volgende voorwaarden niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of het niet voldoen aan onze verplichtingen, indien de vertraging of het verzuim voortvloeit uit een oorzaak die buiten onze redelijke controle valt. Deze voorwaarde zal niet van invloed zijn op uw wettelijke rechten.

22. Verklaring van Afstand

Wanneer u in strijd met deze voorwaarden handelt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om rechtsvorderingen toe te passen in een andere situatie waarin u in strijd met deze voorwaarden handelt.

23. Vermogen tot Verbreking

Wanneer één van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overige voorwaarden niet worden beïnvloed door een dergelijke invaliditeit of bij een onafdwingbare voorwaarde en zullen dus, geheel van kracht blijven.

24. Klachten

Wanneer u enige twijfels, commentaar of klachten heeft wat betreft het contract, de website of een van de producten, neemt u dan alstublieft meteen contact met ons op. Dit is mogelijk per e-mail op: [email protected] of bekijk onze contact pagina voor meer contactopties. Ook kunt u ons schriftelijk contacteren op het volgende adres:

MedicAnimal,
Units 2 & 11,
The Courtyard,
100 Villiers Road,
Londen NW2 5PJ,
Verenigd Koninkrijk

25. Heersend Recht en Rechtspraak

Deze voorwaarden, uw gebruik en toegang tot de Website en contracten die tot stand gebracht worden door gebruik van deze Website worden beheerst in overeenstemming met de Engelse regelgeving en de toevoeging van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en u onderwerpt zich bij dezen aan de exclusieve rechtspraak van Engelse rechtbanken.

Nieuwe klantenkorting
Waardebon 5OFF kan alleen worden gebruikt bij uw eerste bestelling als u meer dan 50€ uitgeeft. Deze code kan niet worden gebruikt met andere vouchercodes. Korting alleen beschikbaar voor een beperkte tijd.

Deze Voorwaarden van Gebruik & Verkoop zijn voor het laatst aangepast op 20/7/2017