Your browser does not support JavaScript! 9 mythen over huisdieren uitgelegd | MedicAnimal.nl
Ga naar inhoud Ga naar navigatie
Zoek voor voer, speelgoed, supplementen, enz.
Wij hebben alles wat u nodig heeft voor een gezond, en blije hond of kat!
Voorgestelde producten
  • MedicAnimal - care with a conscience

Denk je dat je je huisdier van kop tot staart kent? Hier zijn negen mythen om je algemene kennis van honden en katten te testen. Lees verder om erachter te komen wat waar is en wat nep.

1. Je kunt een oude hond geen nieuwe trucjes leren.

Nietwaar. Honden hebben het vermogen - en de nieuwsgierigheid - om op elke leeftijd te leren, wat betekent dat je commando's of trucs aan jouw oudere hond kunt leren, net zoals je ze een jongere pup zou leren. Het kan wel net iets langer duren voordat een oudere hond een nieuwe vaardigheid leert.

2. Katten spinnen omdat ze gelukkig zijn.

Niet waar. Katten spinnen als ze gelukkig zijn, maar ze kunnen ook spinnen als ze gestrest of ziek zijn of tijdens de bevalling. Er wordt aangenomen dat katten spinnen wanneer ze sterke emoties ervaren (gelukkig of verdrietig), evenals een manier om zichzelf en hun kittens te troosten.

3. Honden hebben unieke ‘vingerafdrukken’.

Klopt, maar dit zit niet aan hun poten, het zit aan hun neus! De neusafdrukken van honden zijn uniek voor hen op dezelfde manier als onze vingerafdrukken uniek zijn voor mensen. Kijk goed naar de neus van je hond en je zult merken dat de lijnen een ingewikkeld patroon vormen - dat is wat hun neusafdruk wordt genoemd.

4. Als je je kat een belletje aanbindt, voorkom je dat hij vogels doodt.

Waar. Volgens onderzoek van de RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds), kan een correct passende halsband en bel, het vangen van vogels katten met een derde verminderen. Sommige katten kunnen echter uiteindelijk leren lopen zonder te bellen. Daarom stellen natuurdeskundigen voor om de bel van je kat van tijd tot tijd te vervangen, felgekleurde halsbanden te kiezen en vogelvoeders en nestkasten te plaatsen daar waar onze katachtige vrienden ze niet kunnen bereiken.

5. Sommige hondenrassen zijn hypoallergeen.

Niet waar. Er bestaat niet zoiets als een hypoallergeen hondenras. Sommige rassen zijn echter inderdaad allergievriendelijker. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het niet het hondenhaar dat allergieën veroorzaakt, maar een eiwit dat voorkomt in hun speeksel en urine. Dit eiwit kleeft aan de vacht van honden en komt bij het ruiven vrij in de lucht. Daarom zijn rassen die weinig haren verliezen, haarloze honden (en kleinere honden in het algemeen) de beste optie voor mensen met allergieën die toch een hondenmaatje willen.

6. In de winter is vlooienpreventie niet nodig.

Niet waar. Vlooien zijn minder actief bij koud weer, maar onze warme huizen zijn de ideale omgeving geworden om in de winter te gedijen. Daarom zullen de meeste dierenartsen aanbevelen om huisdieren het hele jaar te behandelen. Lees hier meer over het beschermen van je huisdier én je huis.

7. Honden zien in zwart en wit.

Niet waar. Dit is een veel voorkomende misvatting. Onze hondenvrienden kunnen een breed scala aan kleuren zien, maar terwijl mensen het volledige kleurenspectrum kunnen zien, zien honden alleen een schaal van geel en blauw. De app Chromatic Vision Simulator bootst de manier na waarop mensen met kleurenblindheid zien. Experts geloven dat de optie "protanopie" het beste aansluit bij het zicht van je hond.

8. Een huisdier met jeuk is een teken van vlooien.

Niet waar. Vlooien zijn een veel voorkomende oorzaak van een jeukende huid, maar er zijn andere veel voorkomende oorzaken, zoals allergieën, huidinfecties en mijten. Als jouw hond of kat plotseling meer krabt dan normaal, raadpleeg dan een dierenarts voor de juiste diagnose en behandeling.

9. Katten hebben negen levens.

Niet waar. Katten zijn extreem behendige dieren die hoge valpartijen kunnen overleven en ongedeerd weglopen van onverwachte situaties, dus het is gemakkelijk om te zien waar deze mythe vandaan komt! Maar hoe graag we ook wilden dat ze negen levens hadden, we weten allemaal dat ze slechts sterfelijk zijn.

 

Think you know your pet from head to tail? Here are nine myths to test your general dog and cat knowledge. Read on to find out what’s true and what’s bogus.

1. You can't teach an old dog new tricks.

False. Dogs have the ability – and curiosity – to learn at any age, which means you can teach your senior dog commands or tricks the way you would teach a younger pup. It may just take slightly longer for an older dog to learn a new skill.

2. Cats purr because they are happy.

False. Cats purr when they are happy, but they can also purr when stressed, ill or while giving birth. It’s believed cats purr when experiencing strong emotions (whether happy or sad), as well as a way to comfort themselves and their kittens.

3. Dogs have unique ‘fingerprints’.

True, but this isn’t on their paws, it’s on their nose! Dogs’ nose prints are unique to them the same way our fingerprints are unique to people. Take a close look at your dog’s nose and you’ll notice lines forming an intricate pattern – that’s what’s known as their nose print.

4. Putting a bell on your cat will prevent it from killing birds.

True. According to research by the RSPB (The Royal Society for the Protection of Birds), a correctly fitted collar and bell can reduce cat predation by a third. However, some cats can eventually learn to walk without ringing the bell. Thus, wildlife experts suggest replacing your cat’s bell from time to time, choosing brightly coloured collars and placing bird feeders and nestboxes where our feline friends can’t reach them.

5. Some dog breeds are hypoallergenic.

False. There’s no such thing as a hypoallergenic dog breed. However, some breeds are indeed more allergy-friendly. Contrary to popular belief, it isn’t dog hair that triggers allergies but a protein found in their saliva and urine. This protein sticks to dogs’ fur and, when shed, it is released into the air. Therefore, low-shedding breeds, hairless dogs (and smaller dogs in general) are the best option for allergy sufferers who’d still love a canine companion in their life.

6. Flea prevention isn't necessary during winter.

False. Fleas are less active in cold weather, but our warm homes have become the ideal environment for them to thrive in during winter. Which is why most vets will recommend that pet owners treat dogs and cats all year-round. Learn more about protecting your pet and your home here.

7. Dogs see in black and white.

False. This is a common misconception. Our canine friends can see a wide range of colours, but while humans can see the full-colour spectrum, dogs only perceive a scale of yellow and blue.

8. An itchy pet is a sign of fleas.

False. Fleas are a common cause of itchy skin, but there are other frequent causes, such as allergies, skin infections and mites. If your dog or cat is suddenly itchier than usual, see a vet for the correct diagnosis and treatment.

9. Cats have nine lives.

False. Cats are extremely agile animals who can survive high falls and walk away unharmed from unexpected situations, so it’s easy to see where this myth is coming from! But as much as we wished they had nine lives, we all know they are only mortal.